Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 743/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Lipnie z 2018-02-23

Sygn. akt. II K 743/17

PR Ds. (...). 17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 luty 2018r.

Sąd Rejonowy w Lipnie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Dorota Aleksińska

Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Korowicka

w obecności Prokuratora Alicja Cichosz

po rozpoznaniu na posiedzeniu dnia 23. 02. 2018 r. sprawy

M. K. (...)

oskarżonego o to, że :

w nocy z 19/20 października 2017 roku w L. woj. (...) włamał się do samochodu ciężarowego marki M. o nr rej. (...) poprzez uszkodzenie zamka przy drzwiach a następnie z kabiny dokonał kradzieży laptopa marki T., nawigacji marki T., okularów marki M. oraz pieniędzy w kwocie 100 złotych wszystko o łącznej wartości 4000 złotych na szkodę S. C.

tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk

orzeka

I.  Oskarżonego M. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu tj. przestępstwa z art.279§1 kk i za to na podstawie art. 279§1 kk wymierza mu karę 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności

II.  na podstawie art.69§1 i 2 kk i art.70§1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby lat 2 ( dwóch)

III.  na podstawie art.72 §1 pkt 1 kk w zw. z art.74 §1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby w okresie próby

IV.  na podstawie art.46§1 kk nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. C. kwoty 4000 złotych ( cztery tysiące)

V.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180,00 złotych tytułem opłaty i obciąża go wydatkami za I instancje w sprawie w wysokości 70,00 złotych

Sygn. akt II K 743/17

UZASADNIENIE CO DO ROZSTRZYGNIĘCIA O KARZE

Zdaniem Sądu, całościowa analiza materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu jurysdykcyjnym (przede wszystkim wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy) nie pozostawia żadnych wątpliwości, że oskarżony M. K. dopuścił się czynu inkryminowanego mu aktem oskarżenia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i ustalone na jego podstawie okoliczności sprawy pozwalają bowiem na stwierdzenie, iż oskarżony w nocy z 19/20 października 2017 roku w L., woj. (...), włamał się do samochodu ciężarowego marki M. o nr rej. (...), poprzez uszkodzenie zamka przy drzwiach, a następnie z kabiny dokonał kradzieży laptopa marki T., nawigacji marki T., okularów marki M. oraz pieniędzy w kwocie 100 złotych - wszystko o łącznej wartości 4000 złotych na szkodę S. C., czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 279 § 1 kk.

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił wniosek oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu na podstawie art335§1kpk.

Oskarżyciel publiczny podtrzymał w całości wniosek złożony w trybie art.335§1kpk.

Za powyższy czyn Sąd na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył oskarżonemu M. K. karę 1 roku pozbawienia wolności.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd kierował się dyrektywami przewidzianymi w art. 53 kk, bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę zamierzone cele, jakie kara ma wywrzeć wobec oskarżonego. Sąd baczył także, by zadośćuczynić zasadzie indywidualizacji kary wynikającej z art. 55 kk, kierując się też tym, że motywacja jak i sposób działania oskarżonego, jak również okoliczności sprawy, zasługują na pełną dezaprobatę i prowadzą do wniosku, że stopień jego zawinienia należy uznać za wysoki. Ponadto Sąd wziął pod uwagę postawę oskarżonego, a więc fakt, iż M. K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, a jednocześnie wyraził żal i skruchę. Wyraził również wolę podjęcia pracy zarobkowej celem uzyskania niezbędnych środków umożliwiających naprawienie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu popełnionym przestępstwem. Nie bez znaczenia okazał się także sposób życia oskarżonego przed popełnieniem zarzucanych mu czynów tj. jego wcześniejsza karalność, co Sąd uwzględnił na jego niekorzyść.

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, Sąd uwzględnił możliwość resocjalizacji oskarżonego M. K. w warunkach wolnościowych. W konsekwencji powyższego wykonanie orzeczonej kary zostało na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk zawieszone na okres próby wynoszący 2 lata. Sąd uznał, że warunkowe zawieszenie wykonanie kary pozbawienia wolności na ww. okres próby będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów wychowawczych i prewencyjnych, jak również zapobiegnie powrotowi do przestępstwa. Mimo okoliczności towarzyszących popełnieniu przez M. K. zarzucanego mu przestępstwa oraz skutków, jakie swym zachowaniem wywołał, Sąd postanowił dać oskarżonemu szansę i skorzystać z dobrodziejstwa środków probacyjnych.

W tymże miejscu Sąd chciałby uzasadnić swoją decyzję o zastosowaniu wobec oskarżonego środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w kontekście wyroku widniejącego w karcie karnej IIK 77/14.

Oskarżony M. K. wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 77/14 został skazany za popełnienie przestępstwa z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lat. Wobec M. K. wymierzono również karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych każda. Zważywszy na brzmienie art. 76§2 kk jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Sąd pragnie podkreślić, iż kara grzywny, po zamianie na zastępczą karę pozbawienia wolności (postanowienie Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie II Ko 577/15) została wykonana w okresie od dnia 30.04.2016r. do dnia 23.05.2016r. Ww. wyrok uprawomocnił się w dniu 28 lutego 2014 roku, a zatem okres próby minął w dniu 28 lutego 2017 roku. Skazanie w powyższej sprawie uległo zatem zatarciu z dniem 28 sierpnia 2017 roku (bowiem zgodnie z art. 76 § 1 kk skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby ). Art. 108 kk przewiduje, iż jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań. Przepis art. 108 kk wprowadził zasadę jednoczesności zatarcia wszystkich skazań w sytuacji gdy sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również, jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo. W niniejszej sprawie M. K. popełnił czyn zabroniony w nocy z 19/20 października 2017r, a zatem już po zatarciu skazania w sprawie o sygn. akt II K 77/14. Sąd pragnie też podkreślić, iż wcześniej art. 76 § 1 kk stanowił lex specialis do art. 108 kk.

Należy również podkreślić , iż przepis art. 76§1a i §1b kk w obecnym brzmieniu wprowadzony ustawą z dnia 11.03.2016r ( Dz.U poz. 437) obowiązujący od 15 kwietnia 2016r wprost stanowi „W wypadkach , o których mowa §1 i §1a , przepis art.108 stosuje”

Zatem do sprawy IIK77/14 gdzie wyrok zapadł 20 lutego 2014 roku w zakresie zatarcia skazania należy stosować zgodnie z regułą art.4§1zd.2kk ustawę względniejszą ( reguła ta ma również zastosowanie w postępowaniu wykonawczym).

W ocenie Sądu do zatarcia skazania w sprawie IIK 77 /14 należy stosować przepis art.76§1kk przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11.03.2016r ( Dz.U poz. 437) i dlatego jak Sąd wcześniej uznał nastąpiło zatarcie skazania zgodnie z regułami art.76§1kk jako przepisu lex specialis do art.108kkco umożliwiało zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 72§ 1 pkt 1 kk w zw. z art. 74 § 1 kk zobowiązano oskarżonego M. K. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby w okresie próby. Sąd uznał, iż wzmocni to cele wychowawcze orzeczonej względem niego kary.

Sąd, zważywszy na brzmienie art. 46§1kk, orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego S. C. poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 4 000 zł. Taki środek kompensacyjny z jednej strony uzmysłowi oskarżonemu M. K. nieopłacalność podejmowania ewentualnych podobnych zachowań w przyszłości, a z drugiej strony zrekompensuje pokrzywdzonemu – w pewnym chociaż stopniu – szkodę wyrządzoną przedmiotowym zdarzeniem.

Całokształt nałożonych na oskarżonego kar i obowiązków jest w ocenie Sądu adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości jego czynu jak i do stopnia zawinienia oraz spełni swoje cele w zakresie prewencji indywidualnej jak i generalnej.

W punkcie natomiast V. wyroku, Sąd stosownie do treści art. 627 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego M. K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180,00 złotych tytułem opłaty sądowej, a także obciążył go wydatkami postępowania w wysokości 70,00 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Korowicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lipnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Aleksińska
Data wytworzenia informacji: